dimarts, 29 de maig de 2012

Proposta per instar al Govern central a eliminar l'aplicació del conveni signat amb la comissió islàmica que atorga la exempció del pagament de l'IBI als immobles destinats a usos religiosos, així com eliminar també la exempció a les fundacions de partits polítics i sindicats.


 
Proposta que presentem per ser tractada en el pròxim Ple Municipal.  


Atès els durs moments econòmics per els quals passen les Administracions públiques i les corporacions locals. Així com la crisi que no troba final i afecta a empreses i famílies de forma excepcional, i tot repercuteix en els comptes de la Generalitat o el Govern Central que genera un enorme dèficit a causa del descens dels ingressos i l'augment de les despeses extraordinàries, com els que suposen els rescats a diferents entitats bancàries i l'augment de la prima de risc del deute als mercats especulatius.

Atès que com a mesura de justícia social i amb l'objectiu de reduir aquest dèficit, i més tenint en compte que els ciutadans del carrer estan rebent un augment d'impostos i retallades en tots els àmbits de la societat que afecten de forma taxativa als serveis públics.

Atès que des dels partits polítics se'ns demana un esforç col•lectiu als ciutadans, i considerem que no tots estem contribuint de la mateixa forma per sortir d'aquesta crisi.

Atès que hi ha institucions privilegiades com les comunitats islàmiques representades per l'acord signat amb el Govern de l'Estat amb la Comissió Islàmica a l'any 2002 en el marc de l'aprovació de la llei de mecenatge, que no solament rep íntegres milers d'euros en ajudes i subvencions de l'Estat, Govern de la Generalitat i Ajuntaments, sinó que es troba exempta de pagar l'Impost de Béns Immobles.

Atès que en tot l'estat hi ha prop de 1.000 mesquites, de les quals Catalunya posseeix la gran majoria amb 214 i que actualment la Ciutat de Mataró tenim quatre mesquites: dues al polígon industrial del Pla d'en Boet, una al de Mata-Rocafonda, i una quarta a l'Avinguda Jaume Recoder.

Atès que el objectiu de les institucions religioses ha de ser la de l'altruisme o actituds filantròpiques per a la vida comuna, per a la solidaritat, l'atenció humana, en el social i civil i en lo moral o cultural en les relacions familiars i quotidianes.

Atès que com alerten nombrosos estudis policials i experts en la matèria, moltes de les mesquites que tenim el nostre país són focus d'integrisme que difonen la sharia o llei islàmica com una llei total per regir als seus fidels i xoca frontalment amb els objectius d'una institució religiosa dins de la democràcia, i ho demostra fets com els succeïts per l'imam de la mesquita de Terrassa.


Atès que el RDL 20, de 30 de desembre de 2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a correcció del dèficit públic, insta a les Corporacions Locals a una pujada suplementària de l'IBI de fins al 10%, que hem de pagar tots els ciutadans.

Atès que en aquest text es demana un simple gest de compromís de partits polítics i sindicats i no s'entén que no col•labori com la resta de ciutadans.

Atès que el Ple és l'òrgan competent segons estableix l'art. 52 del decret legislatiu 1/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.


Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol•licita al Ple l'adopció dels següents acords:

1.   Que l'Ajuntament de Mataró exigeixi al Govern i a les Corts Generals, que a través de la propera Llei de Pressupostos, se suprimeixi de la Llei d'Hisendes Locals l'aplicació del conveni signat amb la Comissió Islàmica que atorga l'exempció del pagament de l'IBI als immobles destinats a usos religiosos, així com eliminar també l'exempció del pagament a les fundacions de partits polítics i sindicats.

2. Que s'insti al Congrés dels Diputats i al Govern Central perquè facin les modificacions pertinents en la Llei d'Hisendes Locals, en la Llei de Mecenatge i Fundacions i altres normes locals i Lleis estatals i autonòmiques, a fi d'evitar injustificables exempcions de l'IBI i d'altres impostos als partits polítics i altres entitats jurídiques.


3. Que s'insti al Congrés dels Diputats al fet que es revisin els convenis amb la Comissió Islàmica.

4. Donar trasllat d'aquests acords als partits polítics presents al Congrés dels Diputats i Parlament de Catalunya, així com al Govern Central.

No obstant això, el Ple decidirà.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada